Projectinformatie

Opdrachtgever WS Limburg Locatie Limburg

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Clustermanager WS Limburg

Waterschap Limburg is na de fusie van de twee Limburgse waterschappen in 2017 bezig met een organisatorische doorontwikkeling. Daarvoor zochten ze ondersteuning bij het vormgeving van het nieuwe cluster Areaalbeheer en een tijdelijke aansturing. DON Bureau leverde voor zes maanden de clustermanager a.i.. Het cluster Areaalbeheer bestaat uit 110 mensen die zich allemaal bezighouden met de dagelijkse uitvoering van beheer. Het was een samenvoeging van drie voormalige districten met uitvoerders en voorbereiders, kennismedewerkers, het KCC en de crisisbeheersing. Het doel was om te komen tot een gelijke manier van werken over heel Limburg en het creëren van synergie in de uitvoering door het onderscheid tussen waterkeringen en watersystemen op te heffen. Daarnaast is ingezet op de voordeurfunctie van het waterschap. Taak van de clustermanager a.i. was om samen met twee teammanagers het cluster in te richten, te zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgang konden blijven vinden en tegelijkertijd invulling geven aan de organisatievraagstukken. Vliegwiel in dit hele proces waren de voorbereidingen voor een meerjaren onderhoudscontract voor groenwerkzaamheden voor heel Limburg op basis van prestaties. De clustermanager vervulde de rol van opdrachtgever en begeleidde het bijbehorend bestuurlijk proces.