Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Locatie Den Haag Looptijd januari 2013 – heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

In de regio Holland Rijnland is er dagelijks sprake van een groot verkeersaanbod. Vanuit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn er drukke verkeersstromen. Dit verkeer maakt gebruik van de A4 en de A44/N44. Ondanks de vele verbredingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd staan er nog steeds vaak lange files. Het ontbreken van een goede Oost-West verbinding in deze regio is één van de hoofdoorzaken van dit probleem. Ter hoogte van Leiden wordt een Oost-West verbinding tussen de A4 en de A44 voorbereid.

Het project

Deze zogenaamde RijnlandRoute verbindt de beide autosnelwegen en loopt door tot aan Katwijk. Binnen dit tracé is een boortunnel voorzien met een lengte van ca 2.2 km. Beide verkeersbuizen zullen twee-baans worden ingericht. Conform de tunnelwet is de tunnelbeheerder verplicht voor iedere wegtunnel een onafhankelijk veiligheidsbeambte aan te stellen. De Provincie onderzoekt nog welke taken in het kader van het beheren van de tunnel in de eigen organisatie belegd worden. En welke taken aan marktpartijen worden uitbesteed. Daarnaast onderzoekt de Provincie een mogelijke samenwerking met andere Tunnelbeheerders, waaronder de gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat. Totdat besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden treedt de Provincie zelf op als tunnelbeheerder. Binnen deze verantwoordelijkheid dient de Provincie invulling te geven aan de functie 'onafhankelijk veiligheidsbeambte'. De Provincie Zuid-Holland heeft deze rol, voor de eerste fase van het project, in de markt gezet. DON Bureau heeft deze opdracht gekregen.

Onze rol

Het project bevindt zich in de planologische fase. Als onderdeel van het Tracébesluit en het provinciaal inpassingsplan moet, conform de wet en regelgeving, een tunnelveiligheidsplan (TVP) opgesteld worden. Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en een scenarioanalyse (SceA) maken deel uit van het tunnelveiligheidsplan van de Rijnlandroute. De voornaamste taak van de onafhankelijk veiligheidsbeambte is 'het adviseren' omtrent dit Tunnelveiligheidsplan. Hierbij treedt de onafhankelijk veiligheidsbeambte op als adviseur van de formeel tunnelbeheerder, zijnde de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast zal zij conform de wet, gevraagd en ongevraagd, adviseren aan het bevoegd gezag en de veiligheidsregio. Daarnaast hebben we onze kennis gedeeld door het organiseren van een excursie naar de Westerscheldetunnel en het leggen van contacten tussen de Provincie en Rijkswaterstaat.

Het resultaat

Het eindresultaat van deze opdracht betreft het formele advies op het opgestelde Tunnelveiligheidsplan. Daarnaast is de formeel tunnelbeheerder ondersteunend op het gebied van diverse tunnelveiligheidsvraagstukken.