Collega Jeroen aan het woord

Jeroen is sinds januari programma manager binnen de afdeling Wegen en Kanalen bij de provincie Overijssel. In een kort interview vertelt hij meer over deze rol!

Wat houdt je rol als programmamanager in?
Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van assetmanagement binnen de afdeling "Wegen en Kanalen". Ik werk samen met een team van 6 projectleiders, een mix van externen en medewerkers van de Provincie. De projectleiders werken op hun beurt weer samen met een eigen team.


Wat is het doel van het programma?
Het doel is om assetmanagement „tussen de oren” van de medewerkers te krijgen en daarbij hanteren we de ISO 55000 als structurerend principe.


Welke projecten/taken behoren tot het programma
Onder het programma vallen diverse inhoudelijke projecten, maar ook algemene communicatie, trainingen, opleidingen, cursussen, etc.

Wat zijn de beoogde eindresultaten?
We onderscheiden 2 hoofddoelen die voor een gedeelte ingevuld worden door de uitvoering van 7 projecten. Per doelstelling staat beschreven welk resultaat er zal zijn. De doelen dragen bij aan de Provinciale taakstelling en strategie.


“Assetmanagement is geïntegreerd in de bestaande organisatiestructuur”
1. Keuzes binnen de eenheid "Wegen & Kanalen" worden expliciet gemaakt op basis van de afweging tussen prestaties en de bijbehorende kosten en risico’s.

Dit wordt behaald door de projecten prestatie-, kosten- en risicomanagement uit te voeren, waarbij de inhoudelijke kennis ondersteund wordt in de vorm van opleiding en training. De realisatie van de verandering wordt mede geborgd middels “doorleven”, aanspreken, en rolvastheid binnen een proces, waarbij het MT verantwoordelijk is voor de operationalisering van de assetmanagement producten en het PT ondersteunt op de inhoud.

Uiteindelijk hebben we onze processen zodanig gestructureerd dat we in aanmerking komen voor certificering conform de (NEN) ISO-55001.

2. Duidelijkheid voor medewerkers

Door onder andere het project organisatie uit te voeren en de processimulaties te doorlopen wordt voor de medewerkers duidelijk wat van hen wel en niet verwacht wordt in hun dagelijks werk. Ze kennen hun rollen, taken, verantwoordelijkheden en processen. De processimulaties worden continue geoptimaliseerd (inclusief follow-ups), waarbij steeds meer assetmanagement aspecten geïntegreerd worden. Het principe van "beginnen-uitleggen-herhalen" wordt hierbij continue toegepast.

Medewerkers handelen consequent volgens de afgesproken processen en processturing en voorbeeldgedrag van en door MT leden is hierbij bepalend voor de mate van rolvastheid. Dit alles leidt tot efficiënter en doelmatiger werken.

Communicatie naar en opleiden van medewerkers draagt bij aan het verduidelijken van wat Assetmanagement per functie/doelgroep inhoudt.

3. Draagvlak bij medewerkers

Een groot gedeelte van de medewerkers is intrinsiek gemotiveerd en begrijpt zijn/haar rol binnen het proces en de context van het proces (dus hoe draag ik bij aan het proces “voor” en “na” mijn eigen proces). Men ziet de kansen en de voordelen die AM biedt. Dit is een meerjarig proces en behoeft continue de aandacht.

“Transitiedoelen per aspect zijn opgesteld (ontwikkeling)”

Voor een aantal assetmanagement aspecten wordt het groeipad voor de komende jaren (t/m 2018) beschreven in een transitieplan. We weten dus wat we willen verbeteren, wat we moeten verbeteren en wat we nog verder dienen uit te werken.

Het betreft de aspecten:

  • Organisatie
  • Assetmanagement (kwaliteits)systeem
  • Informatiemanagement
  • Risicomanagement


Hoe ziet doorgaans je dag er uit?
Ik heb vooral veel overleggen de hele dag door. Overleggen met mijn team, MT-leden, Teamleiders en medewerkers. Daarnaast denk ik mee met de project leiders rondom de inhoud van de projecten en de op te leveren producten.

Wat vind je leuk in je rol?
Wat mij vooral erg aanspreekt is dat assetmanagement hier op een zeer intensieve wijze vorm krijgt over de gehele breedte, dus zowel procesmatig als inhoudelijk. De diversiteit is enorm en dat maakt het erg dynamisch.

Kom in contact met Jeroen

Wil je meer weten over Jeroen zijn rol? Neem dan contact op via zijn persoonlijk pagina!

Ga naar Jeroen

Ga naar Jeroen

Whiteboard animatie over Wegen en Kanalen

Whiteboard animatie over Wegen en Kanalen