Projectinformatie

Opdrachtgever Arup / Team Intendant Alexander d’Hooghe ORG Locatie Antwerpen BE Looptijd 2015-2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De ringweg Antwerpen vormt een grote belasting op de leefbaarheid van de stad. Naast overlast in de vorm van geluid en fijnstof doorsnijdt de ring de stedelijk structuur. Tevens is de doorstroming op de ring onvoldoende. Dit vergt een grootschalig herontwerp van het gehele verkeerssysteem en de inpassing in de stad. Het geheel of gedeeltelijk overkappen van de Ring is een middel om de beoogde verbetering van de leefbaarheid te bewerkstelligen en de doorkruiste stadsdelen opnieuw te verbinden. Met het overkappen van (delen van) de Ring is Tunnelveiligheid een zeer relevant aspect.

De situatie op en rond de Ring van Antwerpen is complex. De verkeersintensiteit is zeer hoog, de fractie en aard van gevaarlijkste stoffen transport (ADR) is risicovol. Daarnaast zijn alternatieve routes (omleidingsroute, alternatieven voor ADR-transport) nauwelijks aanwezig. Tezamen met de infrastructurele barrières waaronder het Albertkanaal en de Schelde resulteert dit in een complexe opgave.

Het project

Vlaams minister van Mobiliteit heeft in 2015 MIT-hoogleraar Alexander D'Hooghe en zijn team (Team Intendant) aangesteld om de volledige overkapping van de Antwerpse ring te bestuderen. Het team bestaat uit stedenbouwkundig architecten, communicatiespecialisten, kostenexperts en technisch inhoudelijk specialisten. Het Team Intendant is gestart met het opstellen van een ambitienota om een leefbaarheidsconcept uit te werken voor het hele gebied rond de ring. Daarnaast is draagvlak voor het project gecreëerd. Hiertoe is veel overleg gevoerd met vele actiegroepen, belangengroepen en betrokken partijen.

Daarnaast is een bestek opgesteld voor ontwerpteams die de plannen concreter hebben gemaakt. Er is samengewerkt met een klankbordgroep, waarin allerlei belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Het geheel is afgerond met een integraal advies aan de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Team Intendant: https://www.overdering.be

Onze rol

Hans Janssens heeft als Adviseur Tunnelveiligheid deel uitgemaakt van het Team Intendant van Alexander D’Hooghe. In deze rol zijn vele toelichtende presentaties gehouden aan belanghebbenden op het gebied van Tunnelveiligheid en Tunneltechnische Installaties. In nauwe samenwerking met Arup zijn de technische aspecten van de mogelijke overkappingen beschouwd, is de maakbaarheid getoetst en zijn voor- en nadelen, risico’s en oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Daarnaast heeft Hans meegeschreven aan de Ambitienotie en aan het Bestek ten behoeve van de Ontwerpwedstrijd. Vervolgens heeft hij de eerste conceptuele ontwerpen beoordeeld op tunnelveiligheidsaspecten en heeft hij meegeschreven aan het eindadvies, in totaal bestaande uit een negental boeken.