Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Locatie Haarlem Looptijd 2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Provincie Noord-Holland (PNH) heeft in haar Energieprogramma 2015-2019 de ambitie uitgesproken om een belangrijke bijdrage te leveren aan een schoner milieu en meer duurzame energie. Een van de pijlers uit dit programma is het streven naar een energiereductie van 50% in 2019.

Het project

Ter aanvulling op de energiereductie die Noord-Holland wilt halen middels de LED-businesscase wenst zij een verkenning om aanvullende innovaties op het gebied van energiereductie in beeld te krijgen. Op deze wijze kan de provincie op basis van een aantal criteria besluiten te investeren in energieopwekking of energiebesparing.

Onze rol

DON Bureau heeft onderzoek gedaan naar innovaties op het gebied van de trias energetica, de driestappenstrategie om energiezuinig te ontwerpen. Het onderzoek was een verkenning van innovaties op het gebied van energiebesparing, energieopwekking en energieopslag. Door een beknopte verdieping werden deze innovaties gescoord op basis van een aantal parameters waaronder:

  • Toepasbaarheid binnen het areaal
  • Realisatietijd
  • Kosten
  • ROI
  • Draagvlak vanuit de burger

Deze lijst werd visueel gepresenteerd middels een infographic waar een top-10 is opgesteld welke concrete maatregelen opleverden om bij te kunnen dragen aan behalen van de energiedoelstellingen.