Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat GPO en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Locatie Roermond Looptijd januari 2008 – 2012

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Voor aanleg van de A73 ontbrak een goede verkeersader tussen Nijmegen en Zuid Limburg. Hierdoor werden lokale wegen, waaronder de Napoleonsbaan, te zwaar belast. Daarnaast was de verkeersveiligheid verre van optimaal. Na een uitvoerige planologische studie werd besloten tot de aanleg van de A73 aan de westzijde van Maas. Daarbij is besloten deze snelweg ter hoogte van Roermond en Swalmen, ten behoeve van de leefbaarheid, te ondertunnelen.

Het project

Het project bestond uit de aanleg van twee snelwegtunnels. De Roertunnel betreft een ca. 2 km lange tunnel. De tunnel Swalmen kent een lengte van iets meer dan 400 m. De aanleg is op de markt gezet middels een Engineering en Construct contract waarbij 3 jaar onderhoud was gecontracteerd.

Gedurende het project is de tunnelweg vastgesteld en is besloten dat deze tunnels conform deze wet dienden te worden opengesteld.

Met de aanleg van deze twee tunnels wordt invulling gegeven aan de volgende doelstellingen:

 • betere bereikbaarheid van Zuid Limburg
 • ontlasten van de locale wegen waaronder de Napoleonsbaan
 • vergroten van de verkeersveiligheid
 • vergroten/behouden van de leefbaarheid in Roermond en Swalmen

Onze rol

DON Bureau is in 2008 gestart met de ondersteuning van de projectorganisatie van Rijkswaterstaat. De beide tunnels waren sinds februari 2008 opengesteld onder diverse beperkingen, zoals:

 • snelheidsbeperking tot 70 km/u
 • transport van gevaarlijke stoffen verboden
 • 1 rijstrook in gebruik

De projectorganisatie stond voor een enorm werk om de beide tunnels volledig af te bouwen. Deze waren immers reeds in gebruik. Tezamen met politieke gevoeligheden en de vele aandacht vanuit de omgeving stond de projectorganisatie voor een enorme uitdaging.

DON Bureau heeft de projectorganisatie ondersteund door:

 • het ontwikkelen en uitwerken van test- en afbouwstrategie, het schrijven van de bijbehorende plannen en deze af te stemmen met de stakeholders
 • het opstellen van diverse memo’s, motivaties en rapportages ten aanzien van de aanpak en status van het project voor het projectmanagement, de toekomstig beheerder, de directie Limburg en het dagelijks bestuur van Rijkswaterstaat
 • een periodieke inventarisatie en rapportage van de status, voortgang en knelpunten
 • de deelname aan het afbouwteam (projectmanagementteam)
 • het voorbereiden en uitvoeren van Site Integration Tests (SIT)
 • het ontwikkelen en uitvoeren van het proces, van opleveren en overdragen van documentatie

Na de definitieve openstelling in december 2009 heeft DON Bureau de overstap mogen maken naar de beheerder van deze tunnels, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. DON Bureau heeft de beheerder ondersteund bij:

 • de inrichting van haar organisatie voor het dagelijks beheer van de beide tunnels
 • het coördineren van het team tunnelbeheer
 • het coördineren van onderhoudsnachtsluitingen
 • het oplossen van de vele restpunten in een reeds opengestelde tunnel
 • het definiëren van verbeterpunten binnen techniek, processen en organisatie
 • het inregelen van periodieke rapportages
 • het voeren van voortgangs- en management overleggen met de onderhoudsaannemer
 • het tijdelijk invullen van de rol van Decentrale Veiligheidsfunctionaris (DVF)
 • de uitvoering en begeleiding van evaluaties van zware verkeersincidenten

Het resultaat

Het einddoel was het realiseren van twee opengestelde wegtunnels. Natuurlijk op een veilige en adequate wijze.