Projectinformatie

Opdrachtgever Havenschap Moerdijk Locatie Moerdijk Looptijd 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het haven- en industrieterrein van Moerdijk kent vele kwaliteiten. Het terrein is strategisch gelegen in de Vlaams Nederlandse Delta tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Het ligt op een knooppunt van vier beschikbare modaliteiten waardoor zij een belangrijke schakel vormt tussen deze wereldhavens. De haven is bereikbaar voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. Het biedt daardoor een extra kwaliteit en een eigen identiteit.

Omdat verlenging van het lopende onderhoudscontract niet meer mogelijk was en de eigen organisatie onvoldoende capaciteit had werd DON Bureau gevraagd. DON Bureau is gevraagd een nieuw onderhoudscontract te schrijven.

Het project

Samen met het Havenschap Moerdijk hebben wij een nieuw contract ontwikkeld dat gebaseerd is op samenwerking tussen OG en ON. Dit was voor een periode van 5 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging o.b.v. een bonus- en malusregeling.

In het beheercontract zijn drie soorten werkzaamheden beschreven:

  • onder het hoofdstuk Taken de routinematige onderhoudswerkzaamheden
  • onder het hoofdstuk Services de procesmatige en ondersteunende diensten: het ontzorgen van de opdrachtgever
  • onder het hoofdstuk Activiteiten de eenmalige werkzaamheden en het variabel onderhoud

Onze rol

Naast het inventariseren en vastleggen van de Assets heeft D.O.N. Bureau B.V. een nulmeting laten uitvoeren. Hiermee en zijn daarmee de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens vastgelegd. Voor de contractvorm is gekozen voor een UAV-GC contract. Als uitgangspunt is hierbij gekozen om het praktisch te houden en de eisen abstract te beschrijven waar het kan. En gedetailleerder waar het moet.

Daarna volgde het traject van aanbesteding, middels een selectieleidraad zijn vijf van de twaalf marktpartijen geselecteerd. Deze hebben op basis van een gunningleidraad een inschrijving geleverd. Middels een EMVI procedure zijn de inschrijvingen beoordeeld.

Waar het voormalige contract een sturend karakter had op onderhoudsactiviteiten is bij het nieuwe contract gekozen voor een opdrachtgeverschap die een regierol vervult.

DON Bureau is gevraagd de komende jaren het Havenschap Moerdijk te ondersteunen vanuit de Opdrachtgeversrol.

Het resultaat

Het Havenschap Moerdijk heeft een nieuw beheer- en onderhoudscontract dat onderscheid maakt tussen (werk)processen en technische eisen. Er is geen sprake meer van een ‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van een opdrachtnemer die meer optreedt als serviceverlener en adviseur. Het contract schrijft zo min mogelijk voor wat de opdrachtnemer moet doen en op welke manier. De overeenkomst beschrijft vooral het uiteindelijke resultaat dat de opdrachtgever voor ogen heeft. En wat in dit verband de randvoorwaarden en minimale eisen zijn. In het kader van Assetmanagement zullen werkzaamheden uitgevoerd worden met daarbij een voortdurende focus op de driehoek Prestaties, Risico’s en Kosten.