Contractvorming, projecten & beleid

Missie. Visie. Beleid. DON Bureau werkt graag mee aan het concretiseren van deze vraagstukken. We werken op een pragmatische manier o.a. business-cases, haalbaarheidsstudies, strategische plannen en beleidsnotities uit. We richten ons op het benoemen van kansen en risico’s, inventariseren en maken consequenties inzichtelijk. Vanuit inhoudelijke expertise én in een goede samenwerking.

Projectbegeleiding

De opdrachtgever staat aan de zijlijn, de marktpartij voert uit. Risico gestuurd toetsen op basis van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), controle van verificatie en validatie van eisen, begeleiding van testwerkzaamheden (FAT, SAT, SIT) zijn de handvaten waarmee gewerkt worden. Expertise binnen IPM teams is essentieel voor succes.

Contractvorming

Een goed contract vormt de basis voor iedere samenwerking. Klanteisen vertaalt naar systeem- en vraagspecificaties, EMVI criteria met onderscheidend vermogen zijn hierin belangrijke pijlers. Op basis van de inkoopstrategie wordt bepaald welke contractvorm (Prestatie-, Design & Contruct, Design Build Finance en Maintain contracten) gekozen wordt.

Beleidsvraagstukken

Beleid als koers voor het uitvoeren van plannen. Binnen elke organisatie betekent dit vertaling naar onderliggende plannen. Denk hierbij aan beleidsnotities, business cases, haalbaarheidsstudies, variantenstudies en strategische plannen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische aanpak. We beschrijven de gestelde doelen in samenhang met de benodigde middelen en het benodigde tijdspad.