Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost-Nederland Locatie Arnhem Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het programmeerproces binnen RWS-ON voldeed niet meer aan de wensen van het actueel programmeren. Het proces moest vollediger, beter onderbouwd met meer transparantie.

De Dienst heeft zicht als doel gesteld om een afweegkader (=prioriteringskader) te ontwikkelen dat RWS ON in staat stelt om de meeste waarde te bieden voor haar (B&O)-middelen. Om dit mogelijk te maken zijn de principes van Value Engineering * ingezet.

De ontwikkelde methode is vertaald naar een Excel-model. Dit Excel-model is toegepast en getoetst en sluit inhoudelijk aan bij de verwachtingen en het doel van het afwegingskader. Het programmeerproces, incl. deze werkwijze is recent geëvalueerd. De Dienst constateert dat de ontwikkeling van programmeren met Value Engineering een van de grootste succesfactoren is geweest. Echter er werd ook geconstateerd dat deze winst nog kwetsbaar is. Het systeem dient verbeterd en robuuster te worden.

  • Value Engineering is een systematische methode om samen met stakeholders de waarde van projecten, processen of diensten te verbeteren. Toepassing van Value Engineering maakt het mogelijk om het doel en budget van projecten beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor verloopt de besluitvorming sneller en beter en verminderen we faalkosten. Zo vergroten we de waarde en verkleinen we verspillingen. Met waarde bedoelen we de verhouding tussen prestatie en kosten. Prestatie geeft hierbij aan hoe goed het proces of de dienst werkt en in hoeverre deze in een behoefte voorziet.

Het project

WESP stelt de klant in staat om onderhoudsmaatregelen te programmeren op basis van (klant)waarden. Het is een hulpmiddel om gefundeerd en transparant keuzes te maken tussen maatregelen en deze binnen de financiële kaders te prioriteren. Dit betreft niet de keuze om een maatregel wel of niet uit te (laten) voeren maar een keuze op welk moment het uitvoeren van een maatregel het meest waarde toevoegt. Hiertoe worden alle maatregelen gewogen tegen een vooraf gedefinieerde set waarden (criteria).

Aan de hand van dit afwegingskader wordt inzichtelijk hoeveel waarde iedere maatregel toevoegt aan het areaal en de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. Dit vormt de basis voor een gedegen programmering.

Een cluster met onderhoudsmaatregelen wordt door het invullen van een vooraf gedefinieerde vragenlijst gewaardeerd. De vragen in de vragenlijst corresponderen met één van de criteria zoals klantwaarde, veiligheid, politiek. Door clusters te beoordelen middels vragen worden er gefundeerde en transparante keuzes gemaakt welke ten alle tijden navolgbaar zijn. Het waarderen van de clusters blijft mensenwerk en kan en moet niet geautomatiseerd worden. WESP is een hulpmiddel bij het programmeren doordat het altijd actueel weer kan geven wat de consequentie is van wijzigingen in budget of criteria. Middels het ontwikkelen van scenario’s kunnen er accenten gelegd worden in de programmering door de criteria onderling de wegen. Als veiligheid belangrijker is dan klantwaarde zullen er meer clusters met een hogere waarde op veiligheid binnen de programmering vallen. Het ontwikkelen van scenario’s kan een gezamenlijke exercitie zijn met het management.

Naast het waarderen van de clusters geeft WESP ook een indicatie van de maakbaarheid ervan middels de inzet van interne capaciteit en geeft het per netwerkschakel de hinder en voertuig verliesuren weer die alle maatregelen tot gevolg hebben.

Onze rol

DON Bureau heeft RWS-ON ondersteund om de het excel-model robuust te maken en te verbeteren in samenwerking met Ambitiekompas. Middels een afgewogen proces via scrum hebben we de opdrachtgever wekelijks meegenomen in de ontwikkeling van het Afwegingskader naar de online applicatie WESP. Hierbij hebben we onze uitgebreide kennis van het programmeerproces ingezet en hebben deze verrijkt middels de principes van Value Engineering. Met de bouw van WESP is rekening gehouden om toekomstige ontwikkelingen zoals het koppelen van programmering aan bovenliggend beleid mogelijk te maken. Hiermee is WESP een tool geworden die aansluit bij de huidige en toekomstige wensen en werkwijze van de organisatie.