Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Limburg Looptijd 2016-2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Binnen Provincie Limburg is de voorgaande ov-concessie in december 2016 geëindigd. Deze concessie was in 2006 zeer vernieuwend en veelbelovend. Na een aanvankelijke reizigersgroei blijkt in 2015 in Limburg sprake te zijn van een reizigersafname, terwijl de landelijke ontwikkeling juist een reizigerstoename laat zien. Provincie Limburg heeft behoefte aan inzicht in de mogelijke oorzaken van de reizigersafname.

Daarnaast heeft de provincie Limburg behoefte aan een betere monitoring van de nieuwe ov-concessie. Een vertaalslag is nodig om van ‘dataverzameling’ naar ‘monitoring als onlosmakelijk onderdeel van de PDCA’ te komen. En hiermee de taak / het werkveld monitoring ook als zodanig in de interne organisatie van het concessieteam te positioneren en te verankeren. Hiermee wil de Provincie van doelstelling ‘De Reiziger Centraal’ naar data komen.

Het project

Het project is tweeledig. Het eerste deel richt zich op het achterhalen van de mogelijke oorzaken van de reizigersafname. Om dit te onderzoeken zijn er interviews gehouden met functionarissen binnen provincie Limburg en is er gesproken met het CBS, KIM en TU Delft om te onderzoeken wat mogelijke oorzaken van reizigersafname kunnen zijn. Op basis van deze gesprekken is een uitgebreid onderzoeksrapport opgesteld welke onderbouwd inzicht geeft in de opgedane bevindingen in een tijdlijn, de cijfers en de daaruit volgende conclusie.

Het tweede deel is gericht op het monitoren van de nieuwe ov-concessie. Om de Provincie hiermee op weg te helpen is er een visie opgesteld die inzicht geeft in de verschillende redenen om te monitoren en welk effect deze redenen hebben op de informatiebehoefte. Ambities en concessiedoelen zijn vertaald naar KPI’s, informatiebehoefte en mogelijke databronnen. De visie is gebaseerd op de gelaagdheid van monitoren vanuit de Line of Sight. Hierin zijn verschillende abstractieniveaus gedefinieerd, zoals dagelijkse operationele monitoring tot en met de bestuurlijke monitoring op basis van de BKX (zie ook BKXI).

Het resultaat

Het concessieteam heeft breed inzicht gekregen in de mogelijke oorzaken van de reizigersafname in de voorgaande concessie. Het belang en de complexiteit van datamanagement en monitoring binnen concessies is duidelijk over het voetlicht gekomen. Verbeteracties zijn op basis van de conclusies gestart. De visie op monitoring van de nieuwe concessie heeft geleid tot een brede kennisontwikkeling van het concessieteam en de resultaten zijn direct benut voor pragmatische aanpassingen in de huidige monitoring. Tevens worden de resultaten gebruikt bij de lange termijn ontwikkeling van het provinciaal datacenter in Limburg.