Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Locatie Haarlem Looptijd maart - mei 2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De provincie Noord-Holland heeft in 2017 de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend met als doel duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. De provincie heeft in de Green Deal afgesproken langdurig samen te werken om een aantal klimaatdoelen te behalen. Om aan te sluiten op deze Green Deal is door de provincie de nota “Verduurzaming infrastructuur” opgesteld. Hierin staan lopende initiatieven op het gebied van verduurzaming van de provinciale infrastructuur.

Het project

Een van de initiatieven is het opwekken van zonne-energie op en naast infrastructuur. Hiervoor zijn 11 beschikbare locaties binnen de provincie Noord-Holland Zuid toegewezen en uitgewerkt. Als voor analyse heeft er een planstudie plaatsgevonden naar deze elf locaties en de mogelijke opwek capaciteit daarvan. Echter gaf DON Bureau aan dat vanuit het perspectief van duurzaam ruimtegebruik, het oog op de schaarse beschikbare ruimte in de randstad regio en uitdagingen die er lokaal spelen zou er geen monofunctionele invulling van een gebied mogen plaatsvinden.

Onze rol

Om multifunctioneel ruimtegebruik te stimuleren en aan te tonen wat er naast de winning van zonne-energie nog meer mogelijk is op de aangewezen potentiële zonnepark locaties. Heeft DON Bureau een ‘Verkenning multifunctionaliteit van potentiële zonnepark locaties’ uitgevoerd. Hiervoor is in eerste instantie op 2 van de 11 locaties het ontwikkelde Adviesmodel Duurzaamheid en de bijbehorende analysemethode toegepast. Na een gewenst resultaat is het ook op de overige 11 zonnepark locaties toegepast. Zowel de analyse als de uitwerking is hierin uitgevoerd door DON Bureau.

Het resultaat

Door de analysemethode te gebruiken zijn een aantal gebiedsaspecten naar voren gekomen zoals; specifieke uitdagingen, beleidsvraagstukken, stakeholders, lopende initiatieven en ruimtelijke data. Deze zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Waarna het adviesmodel op de casussen is toegepast. Door de diverse ‘tools’ binnen het adviesmodel kon heel specifiek een integrale uitwerking opgezet worden voor iedere casus. Als volgend is voor iedere casus in een opgesteld adviesrapport uitgewerkt met onderbouwing hoe en welke multifunctionele invulling gegeven kan worden aan het casusgebied. Waarmee de casussen niet alleen kunnen worden voorzien van zonne-energie maar tegelijkertijd ook een andere invulling hebben. Mogelijke invullingen zoals waterberging, natuurverbinding, knooppunt voor duurzame infra maar ook als punt voor het inzichtelijk maken van de UNESCO werelderfgoed op een aantal locaties. Hierbij zijn de wensen en uitdagingen van overige stakeholders in & rondom de casusgebieden in acht genomen. Als hoogtepunt kan door deze integrale benadering en multifunctionele invulling meerwaarde (synergie) ontstaan tussen de verschillende functies in het gebied. De verschillende functies versterken elkaar. Hiermee is binnen een kort tijdsbestek geadviseerd hoe de gebieden multifunctioneel toegepast kunnen worden.