Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Locatie Rotterdam Looptijd maart - mei 2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De wijk Reyeroord, is een typische naoorlogse woonwijk in Rotterdam-zuid. In Reyeroord bestaan er diverse opgaves die als aanleiding gelden: de rioleringsopgave (vervanging van bijna het volledige stelsel), een sociaalmaatschappelijke opgave (een homogene wijk met relatief lage inkomens nieuw leven in blazen op inclusieve wijze), de energietransitie (het faciliteren van een warmtenet), waterhuishouden (scheiding van rioleringsstelsel en werken aan infiltratie en bufferen), biodiversiteit: (de groenruimte biodiverser maken), de grondstoffentransitie (een wijk waar geen materialen verloren gaan en afval niet bestaat) en de veranderende rol van de overheid.

Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers, partners en gemeente die initiatieven ontwikkelen om Reyeroord te transformeren naar een voorbeeldwijk van morgen.

Het project

Er wordt binnen Reyeroord getracht om integraal te werken aan transities, stadsontwikkeling en een zorgzame leefomgeving. Innovatief aan het traject in Reyeroord is het werken met stad-ups: testsites waarbij enerzijds geëxperimenteerd wordt met samenwerkingsverbanden en anderzijds met de fysieke leefomgeving. Op die manier kan input verzameld worden van inwoners en kunnen deze ook actief participeren in de transities.

Onze rol

Binnen Reyeroord lopen er al een flink aantal vernieuwende initiatieven en plannen. Als verkenning is DON Bureau gaan kijken naar een van deze plannen om te achterhalen of dit wel het meeste geschikte plan is en of het wellicht beter/anders kan. Hierbij de opgaves uit de aanleiding in acht nemend.

Het resultaat

Voor deze opdracht is het Adviesmodel Duurzaamheid en de bijbehorende analysemethode gebruikt. Met de analysemethode is wijk specifieke situatie inzichtelijk gemaakt zoals; uitdagingen, beleidsvraagstukken, stakeholders, lopende initiatieven en ruimtelijke data. De resultaten hiervan zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Waarna het adviesmodel is toegepast op twee casussen. Hieruit is gebleken dat er van de 176 beheersmaatregelen uit het adviesmodel diverse combinaties op het gebied van klimaatadaptatie, energie transitie en circulariteit toepasbaar zijn per casus. Door het combineren van diverse beheersmaatregelen in/rondom een casus ontstaan er zogenoemde ‘synergiën’ tussen de maatregelen. Waarbij bijvoorbeeld een energie neutrale maatregel beter gaat functioneren door de aanwezigheid van een klimaat adaptieve maatregel. Door het inzichtelijk maken van dit soort ‘slimme’ combinaties ontstaat er meerwaarde. Waarmee met eenzelfde investering meer resultaat bereikt kan worden. Dit is gebleken als goed of zelfs beter alternatief dan het huidige plan. Mede door de diverse ‘tools’ binnen het adviesmodel kon heel specifiek een integrale uitwerking opgezet worden. Hierbij is ook de connectie met de omgeving (buiten de kaders) gezocht en uitgewerkt. Waarbij de analyse, onderbouwing en het resultaat voor een integraal planaanpak in een adviesrapport is uitgewerkt. Met de bevindingen resulterend uit de analysemethode en het adviesmodel is de gemeente een onderbouwd alternatief geboden welke verder uitgewerkt kan worden.