Projectinformatie

Opdrachtgever NEN Locatie Delft Looptijd 2018 -2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Binnen de NEN 2767 (conditiemeting) zijn, naast een methodiek voor conditiemeting ook decompositie structuren ontwikkeld, op basis van de NEN2660. Binnen de voormalige NEN2767 commissie voor gebouwen is men uitgegaan van de NL-Sfb, en bij de NEN 2767 commissie voor infra zijn geheel nieuwe decomposities ontwikkeld. De opgestelde decomposities hebben echter een veel breder gebruik dan alleen conditiemeting. Veel beheerders gebruiken de NEN 2660 decomposities als basis- ordeningsprincinpes voor de decompositie van hun fysieke assets binnen Asset Management. De huidige decomposities zijn echter niet met dit doel ontwikkeld en eigenlijk momenteel ook niet toereikend. Bovendien ontstaat er een raakvlak met andere normen die gaan over het beschrijven van (delen van) fysieke assets. Dit speelt ondermeer prominent in de ontwikkelingen rond BIM-modellen, indien men deze een rol wil laten spelen in de gehele levenscyclus. De ontwikkeling van decomposities is echter niet de primaire taak van de NC die gaat over de NEN 2767. Bovendien leiden inconsistenties tussen decompositie voor gebouwen en decompositie voor infra tot hindernissen bij de integratie van beide normdelen. Ten slotte ontstaan ook nieuwe eisen ten aanzien van decompositie vanuit de context van beheer (waarvoor de decomposities gebruikt worden) die verder gaan dan die van conditiemeting alleen.

Het project

De doelstelling van de normcommissie ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving’ is eenduidigheid te verschaffen over de semantische spelregels voor de fysieke en ruimtelijke wereld van de gebouwde omgeving. Hiertoe wordt NEN 2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ herzien, zodat deze duidelijke kaders stelt voor informatiemodellering die toe te passen zijn in zowel het vastgoed als de infrasector. Hiervoor wordt een basis set aan (internationale) normen als kaderstellend gevolgd.

Onze rol

  • Participeren aan de commissie als algemeen lid;
  • Lid van het dagelijks bestuur;
  • 2e rapporteur;
  • Bij de werkgroepoverleggen stellen we de agenda op, notuleren we en zorgen voor de tijdige distributie van de juiste stukken.