Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zee & Delta Locatie Goes Looptijd januari 2017 – mei 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Risico gestuurd beheer en onderhoud is een werkwijze die binnen Rijkswaterstaat ontwikkeld is in het kader van het landelijke Assetmanagement programma. Als input voor de beheerplanning, programmering en de samenwerking met de huidige opdrachtnemer wordt het instandhoudingsplan (IHP) en de onderliggende Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) gebruikt voor de in beheer zijnde dijken en dammen. Naar verloop van tijd neemt de actualiteit van de IHP’s af door invloedsfactoren zoals wijzigende wet- en regelgeving en fysieke modificaties in het veld geïnitieerd door bijv. het hoogwaterbeschermingsprogramma en de zorgplicht. Bekend is dat de afgelopen jaren fysieke mutaties hebben plaatsgevonden aan de dammen waardoor het noodzakelijk is om een actualisatieslag uit te voeren op de IHP’s. Een periodieke actualisatie is per definitie noodzakelijk.

Het project

Het leveren van geactualiseerde IHP’s voor de Philips-, Grevelingen-, Krabbenkreek-, Zandkreek, Brouwers- en Veersedam en de Kreekrakpolder en de Kleikade conform de zogenaamde “wijzigingenlijst”. Omdat de Oostelijke Spuikanaaldijk onlangs een primaire waterkering geworden is behoeft dit object tevens een IHP en FMECA. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden deze IHP’s en FMECA’s ontwikkeld en opgesteld.

Onze rol

  • Per IHP wordt een basisupdate uitgevoerd. Dit houdt in dat het IHP wordt geactualiseerd o.b.v. de punten uit de wijzigingenlijst. Dit zijn standaard aanpassingen zoals versienummer, hyperlinks en gewijzigde wet- en regelgeving;
  • Per IHP wordt een plusupdate uitgevoerd. Gezien de wijzigingenlijst is dit maatwerk per IHP. Een voorbeeld van de plusupdate is de verwerking van de risico’s die het nieuwe vakantiepark op de Oesterdam met zich meebrengt voor het object zelf;
  • Het IHP van de Oostelijke Spuikanaaldijk volgt de indeling conform de handleiding IHP’s. Hierdoor krijgt het dezelfde opzet als de IHP’s van de overige dammen;
  • De FMECA van de Oostelijke Spuikanaaldijk wordt opgezet conform het reeds toegepaste format.