Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Groningen

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De Provincie Groningen staat voor de uitdaging om met minder geld het beheer van de infrastructuur goed uit te blijven voeren. Tegelijkertijd lijken er van alle kanten kosten bij te komen in de vorm van meer druk op duurzaamheid, een areaal dat op leeftijd raakt en intensiever gebruik van de infrastructuur. DON Bureau mocht de groep beheerders begeleiden, op zoek naar een andere aanpak om invulling te geven aan dit pakket van eisen en randvoorwaarden. Dit alles onder de noemer risicogestuurd beheer.

Het project

Bij risicogestuurd beheer wordt al snel gedacht aan het opstellen bedrijfswaarden, een risicomatrix en scenario’s. We hebben ervoor gekozen om deze weg niet te bewandelen. In plaats daarvan hebben we veel gesprekken gehouden met de beheerders. Bij elke afspraak gingen we een stapje dieper, net zolang tot we zicht hadden op de vraagstukken die spelen. Wat opviel was hoe het ontbreken van beleid, het strikt hanteren van richtlijnen en de ongeschreven regels in de organisatie doorwerken in de uitvoering. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van geluidsreducerend asfalt op wegvakken waar geen geluidsreductie nodig is; een werkwijze die erin sluipt tijdens de projectvoorbereiding. Niet alleen leidt het tot extra beheerkosten, maar de extra kosten van de aanleg komen ook ten laste van het beheerbudget.

Onze rol

Het was dus zaak om niet alleen met de beheerders te praten, maar ook met de andere afdelingen binnen het cluster Mobiliteit. Daarvoor hebben we twee gezamenlijke sessies gehouden, waarbij naast de beheerders ook mensen aanwezig waren van het ingenieursbureau, de beleidsafdeling en de eigen buitendiensten. Daarin werd duidelijk hoe belangrijk het is om samen te werken. De processen, de afstemmingen, de timing, de aanwezigheid van beleid: alles heeft invloed op de uitvoering en de daarmee samenhangende kosten.

Het resultaat van het hele traject was een canvas per vakdiscipline (wegen, vaarwegen en kunstwerken) met daarop puntsgewijs geformuleerd wat de stand van zaken buiten is. Er staat op welke aandachtspunten en risico’s er zijn. Ook is gekeken naar de mate waarin invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsdoelen. Maar bovenal is in beeld gebracht welke concrete mogelijkheden er zijn om anders te werken en wat het effect daarvan is op de beheerkosten. Dit is input voor het meerjarenplan beheer en onderhoud. Daarnaast is het de start om verder te kijken naar de manier van organiseren en samenwerken om de grip op de beheeractiviteiten te vergroten.