Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Haarlem Locatie Haarlem Looptijd 2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Bij gemeente Haarlem is de koers op het gebied van assetmanagement niet volledig helder en zijn de ambities onvoldoende duidelijk. DON Bureau is gevraagd om middels een organisatiescan inzichtelijk krijgen in hoeverre assetmanagement geïntegreerd is in de werkwijze van de gemeente. De organisatiescan is een instrument om te bepalen in welke ontwikkelingsfase een organisatie verkeert op het gebied van assetmanagement. Middels een visuele rapportage wenst de gemeente een overzicht te ontvangen waarin de huidige situatie van de volwassenheidsniveaus van de gemeente gepresenteerd wordt, daarnaast wenst de gemeente de ambities te concretiseren in samenwerking met de strategisch beheerders en het management.

Het project

Middels enerzijds kwalitatieve interviews en anderzijds het invullen van een (quick) maturity scan, is een beeld gevormd van het AM-volwassenheidsniveau van gemeente Haarlem. De inschatting van het volwassenheidniveau hebben wij verkregen op basis van 4 interviewronden met 32 medewerkers. Een globaal vergelijk is gemaakt met de door 4 MT-leden ingevulde maturity scan. Daarnaast zijn enkele relevante documenten bestudeerd zoals bijvoorbeeld “organisatie in ontwikkeling”, “visie op de organisatie” en “visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022”.

In een rapportage zijn een beknopte managementsamenvatting en de voorlopige conclusies opgenomen. Hierna volgt een uitleg over de resultaten, een toelichting op de antwoorden waarbij een summiere aanbeveling is meegegeven en een samenvatting van de scan in beelden. Een bijlage van de matrix vanwege de leesbaarheid en tot slot de lijst met deelnemers die aan de interviews hebben meegewerkt.

De conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen zijn vervolgens in een visuele rapportage vastgelegd en gepresenteerd aan het management en de afdelingen. Dit beeld dient niet te worden beschouwd als een waardeoordeel over de organisatie en de bedrijfsvoering in de zin van goed of slecht, maar als beeld van het verbeterpotentieel vanuit het perspectief van de NEN-ISO 55000. Deze assetmanagement norm is tevens de onderligger van deze scan.

Onze rol

DON Bureau heeft gemeente Haarlem ondersteund met:

  • Inzicht en bewustwording creëren op het gebied van assetmanagement bij het management en de afdelingen
  • Het bepalen van het vertrekpunt van de organisatie aan de hand van de assetmanagement organisatiescan;
  • Het concretiseren van de ambities op het gebied van assetmanagement met de afdelingen en het management;
  • Inzicht geven in de vervolgstappen voor de implementatie van assetmanagement.