Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswater Zee en Delta Looptijd 2017 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het Beheer- en Exploitatieteam (BET) is verantwoordelijk voor het operationeel, functioneel en technisch beheer van de systemen van de Schelderadarketen (SRK). Hierin wordt zij ondersteund door een aantal dienstverleners voor het uitvoeren van het onderhoud. Het BET wil voor het exploiteren en beheren van haar objecten keuzes maken (bijvoorbeeld voor het ontwerp of onderhoud) die worden onderbouwen. Het uitgangspunt hiervoor is het hanteren van de assetmanagement principes.

Het project

Het project was gericht op het realiseren van een instandhoudingsplan (IHP) voor een radartoren (Westkapelle), waarbij de assetmanagement principes toegepast en de organisatie is meegenomen in de assetmanagement principes

Een van de assetmanagement principes is gebaseerd op de doorvertaling van de belangen, naar de doelen, functies en uiteindelijk de objecten. Om te komen tot een instandhoudingsplan (IHP) voor een radartoren (Westkapelle) is het van belang om te weten welke functie, doel en belang dit object invult. Om die reden is het project begonnen met het inzichtelijk maken van de context van het Scheldegebied, middels een contextanalyse.

De contextanalyse vormt een beeld van de context. Inzicht wordt gegeven in de doelen en ambities van de belanghebbenden voor het SRK en de wijze waarop het BET invulling wil geven aan het beheer en exploitatie van de assets. De context vormt het kader waarbinnen de strategie wordt bepaald voor het beheer en exploitatie van de assets. Door middel van het assetmanagement principes wordt het mogelijk om de objecten te koppen aan een functie, doel en belang die speelt voor het Scheldegebied. Hierdoor ontstaat zicht in de waarde/bijdrage van een object (gezien vanuit de belangen, doelen en functie).

Op basis van de contextanalyse is een IHP opgesteld voor de Radartoren Westkapelle. Het IHP beschrijft de activiteiten voor het in standhouden van de radartoren. Hiermee wordt geborgd dat de prestaties die zijn afgesproken worden gehaald. Het IHP is aangevuld met een ontwikkeld framework (layout/format) en geeft inzicht in alle belangrijke aspecten van het object en hoe deze nu wordt onderhouden.

Onze rol

Binnen het project hebben een contextanalyse opgesteld en een instandhoudingsplan. Om te komen tot deze producten hebben wij diverse sessies gehouden binnen het BET om de benodigde informatie te verkrijgen en kennis te delen met betrekking tot assetmanagement en onze visie op een instandhoudingsplan.