Projectinformatie

Opdrachtgever RWS WNN Locatie IJmuiden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Gemaal IJmuiden

DON Bureau heeft opdracht gekregen om de beschikbaarheid van het gemaal IJmuiden voor de toekomst bestendig te gaan maken over een periode van 2 jaar. Deze opdracht worden in verschillende fases uitgewerkt.

Functie gemaal IJmuiden

Het Gemaal IJmuiden zorgt voor het uitmalen van water uit het Noordzeekanaal op de Noordzee.

Het gemaal is gebouwd in 1975 en bevindt zich in IJmuiden, naast de uit 1940 daterende Spuisluis, die naast de Noordersluis uit 1929 is gelegen.

Het gemaal maakt deel uit van de hoogwaterkering en werd in verband met de risico’s van de stroming voor de scheepvaart gesitueerd tussen de al bestaande spuisluis in het Noordzeekanaal uit 1940 en de Hoogovenhaven.

Het gemaal was vanaf de ingebruikname, en is dat nog steeds, het grootste gemaal van Europa.

Samen met de spuisluis, die zeven grote spuikokers telt, zorgt het gemaal jaarlijks voor de afvoer van drie miljard m³ water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, het Markermeer en Veluwemeer. Ruim de helft is afkomstig van de waterschappen.

De spuisluis (maximale capaciteit 700 m³ water per seconde) loost bij eb 2/3, daarnaast zorgt het gemaal voor het restant.

De onderwerpen die t.b.v. de optimalisatie van de beschikbaarheid worden aangepakt zijn o.a. de kwaliteit, congruentie, en compleetheid van de P-IHP’s, én we maken een 70-30 lijst van Performance killers voor het gemaal. (30% effort en 70% resultaat), de ontwikkeling m.b.t. organisatorische raakvlakken, compleetheid van de bestaande SLA’s.

Op basis hiervan wordt het opgezette Transitieplan (Line of Sight) verder geïmplementeerd. De Line of Sight gaat inzicht geven in het strategisch (AE), Tactisch (AM) en Operationeel (ASP). Tevens gaan we inzicht geven in de kansen en risico’s en zal middels dashboards keuzes gemaakt worden en prioriteiten worden aangescherpt. Parallel hieraan zal het SAMP (Strategisch Assetmanagement Plan) verder inzicht geven in de te maken keuzes en richtingen.

Nadat de bovenstaande stappen zijn genomen wordt het tijd om de Service provider te gaan betrekken en deze aan te sluiten. De KPI’s zijn vertaald van strategisch niveau naar operationeel niveau en kunnen ingericht gaan worden zodat er een heldere set van KPI’s en randvoorwaarden onderling gecommuniceerd kunnen worden. Wanneer dit goed gaat kan en zal er veel meer worden samengewerkt vanuit Partnerschap. Gelijke en synchrone belangen m.b.t. de Asset en het beheer daarvan.

Vervolgens is de organisatie beter in staat om in deze fase de ‘loop’ te sluiten. Er wordt nu echt gestuurd op continu verbeteren. Er wordt een verbeterorganisatie ingericht qua rollen en processen. Continu verbeteren wordt een onderdeel van cultuur en gedrag. Er wordt een lerende organisatie ‘gebouwd’ .