Projectinformatie

Opdrachtgever RWS ON Locatie Wolfheze Looptijd 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Beslissingen in Tunnels

De wegverkeersleiding is verantwoordelijk voor verkeersmanagement en incidentmanagement van de infrastructuur. Doordat tunnels een onderdeel zijn van het netwerk heeft de wegverkeersleiding ook de bevoegdheid om tunnels te bedienen. De tunnels zijn echter een complex object met technische installaties die verschillende functionaliteiten bieden, ook op het gebied van veiligheid. Dit maakt het een complex geheel om voor de wegverkeersleiding de goede beslissingen te nemen.

De technische installaties van een tunnel worden ingevuld door logische functievervullers. Elke logische functievervuller vervult een specifieke functie binnen de gehele tunnel. Om het functioneren van deze functies te monitoren wordt er onder andere gebruik gemaakt van GUI meldingen. Deze GUI meldingen geven aan of er iets is gebeurt dat direct of indirect te maken heeft met het functioneren van de tunnel. Op de logische functievervullers die de veiligheid of betrouwbaarheid van de tunnel raken, zijn faaldefinities benoemd. Deze faaldefinities geven aan wanneer de logische functievervullers onvoldoende functioneren en daarmee een (potentieel) gevaar opleveren voor de weggebruikers. Kortom de faaldefinities geven een ondergrens aan van het functioneren van de technische installaties. De landelijke tunnelstandaard schrijft bijna 100 faaldefinities voor. Aan elke faaldefinitie is een herstelprioriteit gekoppeld. Daarnaast kan een faaldefinitie een compenserende- en/of risico reducerende maatregelen bevatten met een herstelprioriteit na de maatregel.

De wegverkeersleiding moet op basis van hetgeen dat hij ziet op de beelden of de Grafische User interfase (GUI) bepalen of en welke faaldefinitie van toepassing is en welke compenserende- en/of risico reducerende maatregelen daarbij horen. Hierbij kunnen in sommige gevallen verkeerde keuzes worden gemaakt. Dit heeft als resultaat dat de tunnel onnodig wordt gesloten en/of dat er overbodige maatregelen worden genomen die hoge kosten met zich meebrengen.

Om de wegverkeersleiding te ondersteunen in het maken van de juiste keuze op basis van de faaldefinities, heeft DON Bureau in samenwerking met (en in opdracht van) Rijkswaterstaat ON een Beslissing Ondersteuning Tunnel Technisch Systeem (BOTTS) ontwikkeld.

BOTTS

BOTTS is een webapplicatie die de wegverkeersleiding ondersteunt bij het nemen van beslissingen over de tunneltechnische installaties. In BOTTS zijn de standaard faaldefinities en de specifieke faaldefinities opgenomen. Elke faaldefinitie is voorzien van een GUI melding (alarm/storing) en een

aanvulling op de meetbaarheid van het falen (hoe kan je zien dat iets faalt?). Door middel van slimme zoekfuncties kan de wegverkeersleiding snel komen tot de juiste beslissing op basis van de faaldefinitie en de daaraan gekoppelde compenserende- en/of risico reducerende maatregelen.

We kijken samen met RWS ON terug op een mooi traject. De opdrachtgever is zeer tevreden over de ontwikkeling en implementatie van BOTTS. Daarnaast is de wegverkeersleiding erg te spreken over de eenvoud van de applicatie. Het helpt hen in het nemen van de juiste en onderbouwde beslissing bij onveilige of onbetrouwbare situaties. De vastlegging en rapportage mogelijkheden helpen de beheerder in het overleg met de aannemer en andere betrokkenen om passende lange termijn maatregelen te treffen.