Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Landelijk Locatie Nederland Looptijd 2010

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De rol van Rijkswaterstaat is geëvolueerd naar een publieksgerichte netwerkmanager die op afstand het areaal beheert. Het is daarbij van groot belang dat RWS, nu en in de toekomst, “in control” blijft als deskundig beheerder. Maar ook als deskundig opdrachtgever van o.a. de prestatiecontracten voor onderhoud.

De ontstaande diversiteit qua configuratiebeheer leidt ertoe dat de gewenste uitwisseling van uniforme managementinformatie (bottom-up en top-down) niet zondermeer mogelijk is. Uitgangspunt is één Rijkswaterstaat met één werkwijze op basis van landelijke kaders. Zo borgen we de gewenste uniformiteit qua data-architectuur.

In het kader van ‘Landelijke implementatie BMS met een uniforme inrichting’ is aan DON Bureau gevraagd om een inrichtingsvoorstel samen te stellen. Een voorstel dat voor Rijkswaterstaat landelijk toepasbaar is.

Onze rol

Ontwikkelen van data-architectuur waarvoor RWS beleidsdocumenten, regionale decomposities, specialisten en eindgebruikers geconsulteerd. In samenwerking met de toenmalige DID zijn bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot landelijke overeenstemming inzake een landelijk data-architectuur.

Het resultaat

Op grond van haar onderzoek heeft DON Bureau een inrichtingsvoorstel ingediend voor:

  • Netwerk- en verkeersmanagement hoofdwegennet
  • Netwerk- en verkeersmanagement hoofdvaarwegennet
  • Integraal waterbeheer hoofdwatersystemen

Als architectuur is gekozen voor zes niveaus waarbij in navolging van het bestuursbesluit de niveaus vier tot en met zes direct gerelateerd zijn aan de NEN 2767.