Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Gelderland Looptijd 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De Provincie Gelderland is evenals vele andere (weg)beheerders bezig om de data van zijn areaal op orde te krijgen. Dit wordt uitgevoerd met behulp van onder andere de NEN-2767. Inmiddels is onderling tussen provincies afgesproken dat de kwaliteit van provinciale infrastructuur en de onderdelen (assets) daarvan generiek zal worden. Dit zal uitgedrukt worden in de conditiescore conform NEN 2767. De provincie Gelderland wil de eerste stappen zetten om op netwerkniveau tot één generieke conditiescore te komen.

Het project

Om te komen tot het gewenste inzicht zijn een aantal optimalisatiestappen doorlopen. De optimalisatiestappen zijn ‘het Vernennen’ van de CROW inspectieresultaten, het aggregeren van conditiescores van kunstwerken en verhardingen naar netwerkniveau. Als basis is gebruik gemaakt van de beschikbare kwaliteitsgegevens uit wegmetingen, fietspadcomfortmeter en inspectiegegevens van civiele kunstwerken.

Door DON Bureau zijn de optimalisatiestappen doorlopen en daarbij is externe expertise van een wegbouwkundig adviesbureau ingehuurd.

Het resultaat

Het eindresultaat is een uitgewerkte methodiek voor een geaggregeerde conditiescores t.b.v. de Verhardingen, Kunstwerken en de verzameling Verhardingen_Kunstwerken op netwerkniveau.