Het is binnen infra tijd voor een ontwikkeling als airbnb en uber

In mijn werk mag ik samen met grote organisaties als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven nadenken over het beheer van objecten in hun areaal. Al deze organisaties willen hierbij elke euro met een maximaal effect investeren. Nu slim investeren levert besparingen op in de toekomst. Waarbij in het verleden de keuze werd gemaakt om objecten één op één te vervangen bij het bereiken van einde (technische) levensduur, wordt nu per object de afweging gemaakt welke maatregel nodig is om waarde te blijven bieden aan de directe leefomgeving. In deze veranderopgaven help ik mee aan het oppakken van knelpunten, maar zijn dit wel de goede activiteiten om de beheerorganisaties te ondersteunen?

Veranderingen in het beheren van objecten

Gebaseerd op literatuur, het lezen van artikelen en het voeren van gesprekken met vakgenoten vind ik dat het beheer van de objecten de laatste jaren sterk aan het veranderen is. Tegenwoordig willen de beheerorganisaties transparanter zijn in hoe het gemeenschapsgeld wordt besteed. Ze willen aantonen dat de objecten optimaal bijdragen aan het borgen van belangen. De belangen van bewoners, bedrijven, gebruikers en organisaties die streven naar een leefbare omgeving en leefmilieu worden hiervoor afgestemd met de organisatiewaarden. De organisatiewaarden gaan vaak over economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en financiële belangen.

Aan het inzetten van objecten wordt richting gegeven door het definiëren van doelstellingen. Organisaties willen de doelstellingen realiseren door een transparante, beheersbare en optimale balans te creëren tussen prestaties, risico’s én kosten gedurende de gehele levenscyclus van de objecten. Hiervoor worden maatregelen (bijvoorbeeld aanleg, onderhoud en modificatie) genomen en activiteiten (bijvoorbeeld vergunningverlening, verkeer/ watermanagement, calamiteitenmanagement) uitgevoerd.

Kenmerkend is dat geld minder vaak gezien wordt als een noodzakelijke kostenpost. Het is nu meer een middel om doelen te bereiken. Het is belangrijk geworden om naar het totale systeem te kijken waarbinnen de objecten functioneren. Door de openbare ruimte als systeem anders in te richten kunnen andere maatregelen worden genomen waarmee betere resultaten behaald kunnen worden.

Assetmanagement als systeem om beheer te professionaliseren

Assetmanagement is een systeem om op een gestructureerde wijze te beheren. Antwoord wordt gegeven op welke activiteiten we uit moeten voeren en welke maatregelen we moeten nemen, waarom en wat we daarvan verwachten. Hierbij mag rekening gehouden worden met hoe groter het areaal dat beheerd wordt, hoe complexer het assetmanagement systeem is om grip op het beheer te houden.

Voor een organisatie is het veranderen van de werkwijze natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Het is lastig om ineens prioriteit te gaan geven aan activiteiten om gebeurtenissen die een negatief effect hebben te gaan voorkomen. Of aan activiteiten die zorgen voor een actueel, betrouwbaar en compleet beeld over de inzet van objecten in de huidige leefomgeving. Dit soort veranderopgaven vragen om een integrale benadering en om aandacht voor de zachte kant. Het ligt voor de hand om kennis over de leefomgeving, de objecten en het assetmanagement samen te voegen. Terwijl successen worden behaald door aandacht te hebben voor het enthousiasmeren van mensen, het meenemen van mensen in de nieuwe denkwijze en het verbinden van mensen met elkaar.

Tijd om verantwoordelijkheid te nemen

Als marktpartij willen wij meegroeien naar partner van een beheerorganisatie. Om vervolgens met volle overtuiging de knelpunten op te pakken waar de beheerorganisaties tegenaan lopen. De laatste tijd denk ik steeds vaker na of dit de goede activiteiten zijn. Zelf werk ik hier overigens net zo hard aan mee. Zo heb ik een bijdrage mogen leveren aan het kennisportaal iAMPro voor assetmanagement professionals en het bestuurlijk kwaliteitscijfer voor infrastructuren.

Het is altijd goed om positief-kritisch na te blijven denken en daarmee een beheerorganisatie te helpen. De ontwikkelingen van airbnb en uber intrigeren mij enorm. Natuurlijk is de situatie van objecten in de infrastructuren en openbare ruimte niet één op één vergelijkbaar met het beschikbaar stellen van je eigen ruimte of eigen auto aan onbekenden. Hetgeen wat mij hier in aantrekt is dat de initiatiefnemers op zeer creatieve wijze opnieuw invulling hebben gegeven aan een bestaande behoefte. Nu dit soort ontwikkelingen in andere sectoren mogelijk zijn, is het binnen infrastructuren en openbare ruimte tijd voor een ontwikkeling als airbnb en uber!

Het lijkt mij fantastisch om de verantwoordelijkheid te nemen in betrokkenen efficiënt van goede gegevens te voorzien. Op die manier kan ik me optimaal gaan ontwikkelen in het assetmanagement en partner worden van beheerorganisaties.

Bekijk het bericht op LinkedIn

Bekijk het bericht op LinkedIn

Publicatie delen

LinkedIn E-mail