Ambitieweb

DON Bureau heeft opdracht gekregen van de gezamenlijke 12 provincies en de CROW als beheerder voor de ontwikkeling van het ambitieweb 3.0.

www.ambitieweb.nl

Inleiding

Op 4 oktober 2017 is de eerste versie van het Ambitieweb opgeleverd voor provincie Zuid-Holland, op 12 juli 2018 is de tweede versie van het Ambitieweb opgeleverd voor zowel provincie Zuid-Holland als Noord-Holland. Tijdens een P12-duurzaamheidsoverleg op 11 oktober 2018 is het Ambitieweb (2.0) gepresenteerd. Vanuit acht of meer provincies is de interesse om gebruik te maken van het Ambitieweb en hier gezamenlijk met elkaar een database op te bouwen om praktijkervaringen te delen en op te kunnen halen. Gezien de professionaliserings-slag welke de provincies gezamenlijk willen maken vergt dit een doorontwikkeling van het huidige Ambitieweb, meerdere omgevingen moeten in elkaar geïntegreerd worden en de database moet herbouwd worden waarbij een stootloze overdracht van de oude versie naar de nieuwe zal worden geïmplementeerd.

Aanleiding

Op 17 januari 2017 hebben ruim 80 organisaties de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Onder deze 80 organisaties bevinden zich alle twaalf provincies. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Met deze Green Deal hebben de provincies zich gebonden aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. Daarnaast heeft deze Green Deal als doel dat in 2020 binnen alle relevante GWW projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Vanuit de aanpak duurzaam GWW zijn er een aantal instrumenten die bijdragen aan de praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. Enkele acties zoals opgenomen in de Green Deal:

  • Partijen versnellen de implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW in hun programma’s, projecten en bedrijfsprocessen.
  • Partijen spannen zich in de effectiviteit van duurzaamheidsinstrumenten, zoals het Ambitieweb, de Omgevingswijzer, Dubocalc en de CO2 Prestatieladder, in aanbestedingsprocedures te bevorderen.
  • Partijen leveren kennis en ervaringen voor de (door)ontwikkeling van duurzaamheidsinstrumenten.

Ambitieweb

Het Ambitieweb is een van die instrumenten, een praktisch hulpmiddel voor het visueel inzichtelijk maken van de duurzame ambities per fase per project. Om het Ambitieweb praktisch toepasbaar te maken, kennis te borgen en het gebruiksvriendelijk en eenvoudig inzetbaar te maken binnen projecten is reeds voor twee provincies het online Ambitieweb ontwikkeld. Acht van de twaalf provincies zijn voornemens om het Ambitieweb te gebruiken, dit vergt een professionalisering van de huidige tool op het gebied van het delen van data, koppeling mogelijk maken tussen verschillende databases en een het ontwikkelen van een gezamenlijk portaal. In samenspraak met de provincies tijdens verschillende gesprekken en overleggen bij P12 is gevraagd om de huidige versie van het Ambitieweb verder door te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het Ambitieweb draagt bij aan de vier transitielijnen van de Aanpak Duurzaam GWW:

1. van kosten naar waarde;
2. van reactief naar proactief;
3. van uniek naar uniform;
4. van alleen naar samen.

Van kosten naar waarde

Door de ambities vast te leggen en kansen te ontdekken tijdens ambitieweb sessies wordt duurzaamheid gezien als meerwaarde, opbrengsten in plaats van kosten. Hierbij leveren bepaalde kansen besparingen op maar kan er tevens ook extra waarde aan de omgeving toegevoegd worden.

Van reactief naar proactief

Door de projectleden en aannemers actief te betrekken aan de voorkant van een project zijn de grootste kansen op het gebied van duurzaamheid te ontdekken, zodra we in de uitvoeringsfase nog moeten nadenken over duurzame maatregelen acteren we reactief en zijn daarmee te laat. Door proactief gebruik te maken van het Ambitieweb creëren we betrokkenheid van medewerkers en ketenpartners.

Van uniek naar uniform

Door de aanpak duurzaam GWW wordt een uniforme en systematische wijze voorgeschreven. Wanneer provincies samen gaan werken is het daarnaast raadzaam om belangrijke instrumenten gezamenlijk te gebruiken, we creëren op deze wijze uniformiteit en kunnen we van elkaar leren.

Van alleen naar samen

In de Green Deal wordt de volgende passage beschreven, “Samenwerking binnen de GWW-sector is nodig om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van alle GWW-projecten”. Wanneer de provincies, de asseteigenaren, de samenwerking opzoeken binnen hetzelfde instrumentarium en daarnaast gezamenlijk een database gaan opbouwen bevordert dit de samenwerking interprovinciaal. Daarnaast is het een belangrijk signaal richting de opdrachtnemers en ketenpartners en is het zaak hen tijdig te betrekken bij dergelijke ontwikkelingen.

Functionaliteiten Ambitieweb

Het Ambitieweb laat medewerkers de ambities per project vastleggen, visualiseert het beleid, biedt mogelijkheden om het beleid te raadplegen en is daarnaast een borging van de gemaakte afspraken. De kansenmanagement-pagina biedt een overzicht gegeven waar verschillende kansen worden weergeven per thema te filteren zijn. Sub-opgaven kunnen per project worden toegevoegd om de ambities per fase per project vast te leggen en nieuwe kansen te ontdekken. De huidige functionaliteiten zijn gepresenteerd tijdens het P12-overleg en zijn te bekijken in de demo-omgeving welke beschikbaar wordt gesteld via www.ambitieweb.nl.

De besproken doorontwikkeling is gericht op het creëren van een gezamenlijk database om van elkaar te kunnen leren. Deze centrale database is uitgangspunt van de doorontwikkeling en bestaande domeinen worden aan elkaar gekoppeld waarbij de beveiliging en omgeving wel gescheiden blijft. De doorontwikkeling bevat de volgende functionaliteiten:

  • De betrokken provincies worden gekoppeld aan een database, waarbij ze gebruik maken van dezelfde omgeving (wel een beveiligd eigen domein per provincie).
  • Daarnaast wil men aan de bestaande omgeving een deel toevoegen waarbij provincies de volgende zaken van elkaar kunnen bekijken:

Beleid
Kansen
Maatregelen
Standaard beleid

  • Voor bovenstaande is het toevoegen van een extra gebruikersrol noodzakelijk. De gebruiker, de ‘datamanager’ kan bepalen wat andere provincies wel/niet inzien.
  • Bij het web twee blanco tabbladen toevoegen die zelf te vullen zijn door de provincie (tekstueel).

Publicatie delen

LinkedIn E-mail