Disclaimer

De eindredactie van deze website wordt verzorgd door DON Bureau in samenwerking met vanEngelen. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties dan kunt u dit per e-mail laten weten aan ons via info@donbureau.nl

DON Bureau doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De beelden van Frank van Es leveren een belangrijke bijdrage aan deze website. En we zijn hier trots op! Ook de beelden uit de beeldbank van Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat onze gerealiseerde projecten nog meer gezicht krijgen. Bedankt Frank en Rijkswaterstaat!

De informatie verwerkt in verzonden e-mails en bijlage(n) is strikt vertrouwelijk. E-mails zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde personen in de aanhef van de e-mail. Als u niet degene bent die daar genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. U bent in dat geval niet gerechtigd kennis te nemen (van de rest) van deze e-mail, of de inhoud van deze e-mail op enige wijze openbaar te maken of te kopiëren.

Privacy

In deze privacyverklaring van DON Bureau omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Versie 0.1; deze is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt of diensten van DON Bureau gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

DON Bureau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. DON Bureau handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is DON Bureau?

DON Bureau is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende Prins Bernhardlaan 64 te Bergen op Zoom en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20.124.217.

DON Bureau is een advies- en ingenieursbureau, met een dienstverlening op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering bij opdrachtgevers en eigenaren van infrastructurele objecten.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt DON Bureau?

Gebruik van onze diensten

Op de website van DON Bureau kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en waarvoor wij een passende overeenkomst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw persoonlijke gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres; Betaalgegevens:
 • IBAN en tenaamstelling.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via ons contactformulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DON Bureau of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostingnaam die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

1) Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent: • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;

 • Om gebruik van de diensten van DON Bureau aan u te factureren.

2) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DON Bureau

 • Om commerciële redenen bijvoorbeeld om u informatie toe te zenden omtrent onze producten en diensten en om te reageren op uw vragen en/of klachten;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

3) U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DON Bureau rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

DON Bureau wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal DON Bureau dat aan u laten weten. Ook kan DON Bureau u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van DON Bureau willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar secretariaat@donbureau.nl. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die DON Bureau stuurt door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan DON Bureau in verband met de diensten van DON Bureau, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. DON Bureau kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van DON Bureau en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan DON Bureau derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) DON Bureau. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van DON Bureau zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan DON Bureau uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van DON Bureau verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. DON Bureau heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door DON Bureau worden verwerkt. DON Bureau accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart DON Bureau persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij DON Bureau verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert DON Bureau de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers DON Bureau of die van een derde partij. DON Bureau maakt gebruik van servers in Amsterdam (Nederland).

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

DON Bureau heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe DON Bureau deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Robert van Lakwijk.

7. Cookies

Via deze website kan DON Bureau gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij DON Bureau over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar secretriaat@donbureau.nl. DON Bureau zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Arja van der Linden op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat DON Bureau uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. DON Bureau zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien DON Bureau uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Robert van Lakwijk via voornoemd e-mailadres.

9. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met DON Bureau niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

10. Vragen en feedback

DON Bureau controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via R.Q. Mol op voornoemd e-mailadres of een brief sturen een naar DON Bureau kantoorhoudende op Prins Bernhardlaan 64, 4615 BD te Bergen op Zoom.